Login

Thông tin giỏ hàng

Bạn có 0 sản phẩm

Search

Thống kê truy cập

Hôm nay
306
Trong tuần
6863
Tổng cộng
10619256
Có 14 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 18/9/2020
Trang chủ / Tin tức /

Bộ điều khiển nhiệt độ tự ghi và giao tiếp với máy tính thông qua cổng RS-485

BOÄ ÑIEÀU KHIEÅN NHIEÄT ÑOÄ TÖÏ GHI VAØ GIAO TIEÁP VÔÙI MAÙY TÍNH THOÂNG QUA COÅNG RS-485

 

Hieän nay trong coâng nghieäp, caùc boä ñieàu khieån nhieät ñoä ñaõ trôû neân quaù quen thuoäc. Töø nhöõng boä ñieàu khieån Analog, vieäc ñieàu khieån nhieät ñoä chæ chænh caùc nuùm vaën ñeå khoáng cheá nguoàn nhieät theo mong muoán. Caùc phöông phaùp ñieàu khieån nhö vaäy thöôøng goïi laø ñieàu khieån ON/OFF nhöng thoâng thöôøng vôùi caùch thöùc naøy thì vieäc oån ñònh nguoàn nhieät laø khoâng cao. Vôùi yeâu caàu chaát löôïng cao hôn, ñaõ caùc boä ñieàu khieån nhieät duøng PID tích hôïp khaû naêng Auto Turning töï ñoäng ñieàu chænh caùc tham soá P, I, D ñeå phuø hôïp vôùi quaù trình, chuùng mang laïi söï toái öu hoùa trong caùc quaù trình, hieäu quaû trong ñieàu khieån nhieät ñoä vaø chaát löôïng saûn phaåm.

Khoâng döøng laïi ôû khaû naêng ñieàu khieån chính xaùc, maø hieän nay moät soá ngaønh coâng nghieäp nhö hoùa chaát, döôïc, eùp nhöïa … coù nhöõng yeâu caàu cao hôn nöõa veà tính naêng söû duïng cho caùc boä ñieàu khieån nhieät. Vì vaäy caùc haõng saûn xuaát ñaõ ñöa ra moät theá heä ñieàu khieån nhieät ñoä môùi ngoaøi tính naêng ñieàu khieån chính xaùc maø coøn coù tính naêng töï ghi laïi caùc giaù trò nhieät ñoä cho töøng thôøi ñieåm. Vieäc ghi laïi caùc giaù trò nhieät ñoä coù theå laø leân giaáy, leân caùc theû nhôù hay laø ghi döõ lieäu leân maùy tính.

Vôùi xu höôùng tích hôïp nhieàu chöùc naêng vaøo boä ñieàu khieån nhieät ñoä, haõng HANYOUNG Nux (Korea) ñaõ cho ra ñôøi moät soá saûn phaåm mang nhöõng tính naêng nhö treân:

 

Boä ñieàu khieån nhieät vaø ghi ra giaáy:

Vôùi kích thöôùc tieâu chuaån 96x96mm, boä ñieàu khieån nhieät RT9 vôùi tính naêng ñieàu khieån nhieät PID vaø tích hôïp cho mình moät maùy in nhoû laø moät boä ñieàu khieån nhieät ñoä taân tieán nhaát . Boä ñieàu khieån nhieät RT9 thöïc söï mang laïi moät quaù trình vaän haønh deã daøng, nhanh choùng vaø chính xaùc vôùi ña daïng caùc chöùc naêng ñieàu khieån nhieät ñoä khaùc nhau, ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong ngaønh coâng nghieäp töï ñoäng hoùa.

Moät soá chöùc naêng chính:

o       Ñieàu khieån vaø ghi laïi giaù trò

o       Heä thoáng ñieàu khieån PID

o       Thuaät toaùn ñieàu chænh töï ñoäng

o       Ñoä chính xaùc cao

o       Ña ngoõ vaøo: Thermocouple, RTD, Analog 4-20mA, 0-10VDC…

o       Ña ngoõ ra : Relay, SSR hoaëc 4-20mA…

o       Coù 2 kieåu in: Text hoaëc Graphic

o       Ñieàu chænh ñöôïc toác ñoä in

o       Tích hôïp coång truyeàn thoâng RS-485

 Boä töï ghi nhieät khoâng giaáy :

GR100 cuûa Hanyoung Nux khoâng chæ laø boä töï ghi khoâng giaáy thoâng thöôøng maø ñaây coøn laø thieát bò ño löôøng thoâng minh. Vôùi ñaàu vaøo 6 keânh nhieät hoaëc 12 keânh nhieät , maøn hình maøu LCD hieån thò ña daïng vaø chuyeân nghieäp: chæ thò moïi giaù trò cuøng luùc hoaëc rieâng bieät vôùi nhieàu phöông thöùc khaùc nhau nhö ñoà thò, chæ soá, baûng, coät. Ngoaøi ra coøn tích hôïp coång USB 2.0, ñaàu ghi theû SD card (FAT16/32), coù theå noùi GR100 ñaõ ñöa ra caùc giaûi phaùp ñònh höôùng töông lai cho baát kyø öùng duïng ño löôøng, theo doõi, ghi laïi vaø ñöôïc öùng duïng roäng raõi trong nhieàu ngaønh coâng nghieäp.

Moät soá chöùc naêng chính:

  • Maøn hình LCD touch Screen
  • Ña ngoõ vaøo: 17 loaïi
  • 4 Ngoõ caûnh baùo cho 1 keânh
  • Nhieàu kieåu hieån thò: Bar Graph, Vertical Trend, Text, History View .
  • Tích hôïp coång truyeàn thoâng RS-232c, RS-422/485
  • Tích hôïp coång ETHERNET (MODBUS-RTU, MODBUS on TCP)
  • Tích hôïp coång USB, ñaàu ñoïc theû nhôù.

Moät soá kieåu hieån thò cuûa GR-100:

Kieåu hieån thò Trend: 
Kieåu hieån thò Bar graph/History-view :

Kieåu hieån thò Text:    
                                         

Qua caùc tính naêng cuûa hai thieát bò neâu treân, Chuùng ta ñeàu nhaän thaáy raèng taát caû ñeàu tích hôïp coång truyeàn thoâng RS-485. Ñaây cuõng laø moät xu höôùng maø taát caû caùc thieát bò ñeàu höôùng tôùi ñoù laø khaû naêng keát noái maïng, ñoái vôùi caùc heä thoáng coù nhieàu maùy, moãi maùy söû duïng moät boä ñieàu khieån nhieät ñoä, vaø Chuùng ta muoán giaùm saùt chuùng töø xa thì ñaây laø moät chöùc naêng tuyeät vôøi.

Moät yeáu toá quan troïng khaùc laø caùc thieát bò ñieàu khieån nhieät cuûa Hanyoung Nux coù tích hôïp coång truyeàn thoâng RS-485 thì luoân coù caùc phaàn meàm mieãn phí chaïy treân maùy tính do haõng cung caáp. Tính naêng naøy ngoaøi vieäc coù theå löu tröõ döõ lieäu treân maùy tính maø coøn naâng cao hieäu quaû laép ñaët vì caùc thoâng soá cuûa moät maùy coù theå sao cheùp cho nhieàu boä ñieàu khieån. Nhö vaäy mang laïi hieäu quaû veà thôøi gian vaø kinh teá. Thay vì phaûi nhaäp thoâng soá töø baøn phím, Chuùng ta coù theà duøng phaàn meàm ñeå xaùc laäp caùc thoâng soá roài ñöa xuoáng boä ñieàu khieån moät caùch nhanh choùng vaø deã daøng .

 

Moïi chi tieát veà saûn phaåm :

COÂNG TY TNHH KYÕ THUAÄT TÖÏ ÑOÄNG HANTECH

50 Ñöôøng  T6, Taây Thaïnh, Taân Phuù,Tp.HCM

E-mail: hoangminh@hantech.vn    Website: hantech.vn

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỰ ĐỘNG HANTECH
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ ĐKKD: 47 Đường T8, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM.
Điện thọai: 08. 3816.4855 - 08.66 728.728         Fax: 08. 3816.0749
Hotline: 0908 821 925 | 093 5858 658               
Facebook | hantech.automation
Email:  webmaster@hantech.vn

Copyright © 2013 HANTECH Automation Technology Co.,Ltd.